COVID-19 November lockdown: A message to our Polish speaking communities

A message to our Polish speaking communities about the national lockdown beginning Thursday 5 November.

Transcript –
Witajcie. Nazywam siê Aggie i chcê przekazaæ pilne informacje dotycz¹ce epidemii koronawirusa w mieœcie Bristol.

Na terenie Wielkiej Brytanii roœnie liczba zachorowañ na koronawirusa. Aby powstrzymaæ rozprzestrzenianie siê wirusa i ratowaæ ¿ycie, rz¹d podj¹³ trudn¹ decyzjê o wprowadzeniu lockdownu na terenie kraju.

Nie mo¿emy ignorowaæ rosn¹cej liczby zachorowañ na koronawirusa oraz przewidywanej liczby zgonów w naszym mieœcie i kraju. Musimy dzia³aæ razem, aby chroniæ Bristol.
Nowe restrykcje oznaczaj¹, ¿e mamy obowi¹zek zostaæ w domu i mo¿emy wychodziæ wy³¹cznie z konkretnych powodów.

Z domu mo¿na wychodziæ wy³¹cznie:
w zwi¹zku z edukacj¹;
w zwi¹zku z prac¹, jeœli nie mo¿na wykonywaæ jej z domu;
w zwi¹zku z uprawianiem sportu i rekreacj¹ – z cz³onkami swojego gospodarstwa domowego, swojej sieci wsparcia, czyli support bubble, lub samemu wraz z jedn¹ osob¹ z innego gospodarstwa domowego;
w zwi¹zku z potrzebami i wizytami zdrowotnymi, oraz aby unikn¹æ obra¿eñ lub krzywdy;
w celu zakupów towarów ¿ywnoœciowych i innych niezbêdnych produktów;
w celu zapewnienia opieki osobom z grupy ryzyka lub jako wolontariusz.

Podczas lockdownu nie wolno spotykaæ siê w pomieszczeniach zamkniêtych z ¿adnymi osobami, które z nami nie mieszkaj¹, z wyj¹tkiem osób ze swojej sieci wsparcia.

Mo¿na uprawiaæ sport lub przebywaæ w miejscach publicznych, jak parki czy ogrody, z osobami, z którymi siê mieszka, z osobami z sieci wsparcia lub z wy³¹cznie jedn¹ osob¹ z innego gospodarstwa domowego.

Przewiduje siê, ¿e lockdown potrwa co najmniej cztery tygodnie. Nie bêdzie to ³atwy czas, ale jeœli wszyscy zastosujemy siê do zasad, pozwoli nam to ratowaæ ¿ycie i szybciej wrócimy do normalnoœci.

Infolinia w³adz samorz¹dowych We Are Bristol ma na celu zapewnienie wsparcia mieszkañcom, w tym ¿ywnoœci, zasobów i leków. Jej bezp³atny numer to 0800 694 0184. Wiêcej informacji na stronie: www.bristol.gov.uk/coronavirus.

„Zrób jak najwiêcej mo¿esz, nie jak najmniej mo¿esz. Pamiêtaj – myj rêce, zakrywaj twarz, zachowaj odleg³oœæ, i zostañ w domu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *