Mòd Nàiseanta Rìoghail 2021, Inbhir Nis

Gu cinnteach, tha luchd-ciùil tàlantach traidiseanta, is luchd-labhairt Gàidhlig na h-Alba, air am brosnachadh le maise is eireachdas na Gàidhealtachd is nan Eilean.

Scotland’s talented, traditional musicians and Gaelic speakers undoubtedly draw on the inspiration provided by the majestic beauty of the Highlands and Islands.

Music by permission – Cruinn